ANBI - Financiën en Organisatie

 

Wij zijn ingeschreven als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).


Exploitatierekening Weverijmuseum

Ontvangsten 2019 2019
  Begroting Realisatie
Opbrengsten geweven goederen €     34.000 €     26.670
Opbrengsten smeerkussens €       2.035
Rondleidingen + entrée +cultuur €     15.000 €     20.072
Koffie etc. €       5.000 €       3.212
Diversen waaronder arrangementen €          500 €          100
Vrijwillige bijdragen/giften €       1.000 €       2.930
Donatie "Vrienden Weverijmuseum" €       7.500 €             -
Subsidie gemeente Geldrop-Mierlo €     62.044 €     64.389
Subsidie gemeente Geldrop-Mierlo i.v.m. extra aanvraag €             - €             -
Rente/divident min kosten €       3.500 €            -9
     
Subtotaal €    128.544 €    119.400
     
Af- of bijboeking effectenbezit €             - €             -
Correctie voorraad €             - €             -
     
Totaal €    128.544 €    119.400
     

 

Uitgaven        2019        2019
     Begroting     Realisatie
Inkoop goederen (incl. vrachtkosten) €       7.500 €        7.457
Representatiekosten €       1.000 €           630
Reiskosten vrijwilligers €       7,500 €        7.015
Jaardag/Kerstviering €       4.000 €        2.752
Abonnementen/contributies €       1.250 €           764
Onderhoud inventaris/machines/etc. €       5.000 €        3.965
Schoonmaakkosten €       2.000 €        2.774
Verzekeringen €       2.000 €        4.949
Administatiekosten (incl. bankkosten) €       2.000 €        2.443
Huishoudkosten €       2.000 €        7.824
Huur gemeente Geldrop-Mierlo €     65.000 €      62.916
Advieskosten €     31.200 €        7.200
Kosten herinrichting
Voorziening machines
Voorziening herinrichting museum
     
Subtotaal €     130.450 €     110.687
     
Winst (verlies) boekjaar €       -1.906 €        8.712
     
Totaal €     128.544 €     119.400
     


Balansrekening

Activa      2019
   
Boeken €      929
Grondstoffen €  32.460
Eindproducten €  10.301
Debiteuren €          -
   
Effecten €          -
Rabobank (rekening courant) €   8.052
Rabobank (spaarrekening) €  25.000
Nog te ontvangen BTW €   5.197
Nog te ontvangen subsidie MRE €          -
Kas €        50
   
Totaal €  81.060

 

Pasiva      2019
   
Kapitaal €    65.916
Vermogensmutatie €      6.431 
Winst (verlies) van het boekjaar €      8.712
   
Totaal eigen vermogen €    81.060
   
Voorzinieng onderhoud machines €           - 
Voorziening opbouw laboratorium/documentatie €           -
Voorziening herinrichting museum €           -
   
Crediteuren €           -
Nog te betalen BTW €           -
Totaal €    81.060


Exploitatierekening Vrienden
Ontvangsten: Donaties en giften    €  8.135,00
Bankrente                                           €          0,38
Totaal:                                                €   8.135,38

Uitgaven: Administratie                   €         70,58
Bankkosten                                       €       119,38
Vriendendag                                      €       165,70
Jaarresultaat                                     €    7.779,72
Totaal:                                                €    8.135,38

Jaarbalans 2019:
Activa: Liquiditeiten                          € 19.813,20
Totaal:                                                € 19.813,20

Passiva: Kapitaal:                              € 12.033,48
Jaarresultaat                                     €    7.779,72
Totaal:                                                € 19.813,20


 

Weverijmuseum Geldrop maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x