ANBI - Financiën en Organisatie

 

Wij zijn ingeschreven als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Door de Belastingdienst is de Stichting
Weverijmuseum Geldrop vanaf 20 augustus 2008 aangewezen als ANBI. Donateurs kunnen zelfs gebruik maken van extra giftenaftrek omdat de Stichting Weverijmuseum Geldrop bovendien is aangewezen als culturele ANBI.

Adres:               Molenstraat 21, 5664 HV Geldrop
Tel.:                   040.286 35 74
E-mailadres:     info@weverijmuseum.nl
Website:           www.weverijmuseum.nl
Bankrekeningnummer NL89RABO 015.97.19.429
KvK nr.;             41 08 85 25
BTW nr.:           NL804726802B01
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 804726802

Doel:
1. De stichting heeft ten doel:
    a. Het verzamelen, conserveren en exposeren van getouwen,
        machines, hulpmiddelen, apparatuur,  documentatie en andere
        objecten op het gebied van textielfabricage, in het bijzonder
        maar niet uitsluitend de weeftechniek, en de mechanisatie en
        technische ontwikkeling daarin, alsmede van voortgebrachte
        goederen;
    b. Het inrichten van daarvoor nodige ruimten en die toegankelijk
        maken voor het publiek op door het bestuur te bepalen wijze;
    c. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
        verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
        ruimste zin des woords.
2. De stichting dient het algemeen belang.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Er is gekozen voor een werkend weverijmuseum dat een overzicht geeft van de mechanische
en technische ontwikkeling op weverijgebied en dat gespecificeerd naar garensoort. Deze ingeslagen
weg zal als hoofdlijn worden ingezet en door ondersteunende activiteiten worden verstrekt.
Toekomstvisie van het Weverijmuseum met in achtneming van de volgende vitale functies waardoor het museum:
    Vanuit haar bijzondere identiteit wordt verbonden met creatieve
    industrie en onderwijs;
    Een professionaliseringsslag maakt om ten minste aan de eisen
    van de tijd te kunnen voldoen;
    Invulling geeft aan nieuwe en flexibele museale concepten;
    Een onderbouwing heeft voor vertaling van visie naar
    investering;  
    Beschikt over een krachtig business, marketing- en
    communicatieplan.

Bestuurssamenstelling per 1-1-2013
Voorzitter               J. van de Meij
Secretaris              R. Theunissen
Penningmeester   J. van Zeeland
Leden                     J. van Stratum

Dagelijkse leiding:
Algemeen Directuer    P. Flamink
Technisch Directuur   B. Vermeer

Het beloningsbeleid:
Noch de bestuurders noch de vrijwilligers verbonden aan het museum genieten enige vorm van
beloning anders dan een vergoeding voor hun gemaakte onkosten.

Inkomsten:
Inkomsten van het Weverijmuseum bestaan uit:
    Verkoop van geweven goederen.
    Entreegelden en rondleidingen.
    Verkoop van niet alcoholische dranken.
    Gemeentelijke en andere subsidies zowel als vrijwillige
    bijdragen.
    Financiële ondersteuning van de Stichting Vrienden
    Weverijmuseum Geldrop.
    Inkomsten uit vermogen.

Exploitatierekening Weverijmuseum

Ontvangsten 2019 2019
  Begroting Realisatie
Opbrengsten geweven goederen €     34.000 €     26.670
Opbrengsten smeerkussens €       2.035
Rondleidingen + entrée +cultuur €     15.000 €     20.072
Koffie etc. €       5.000 €       3.212
Diversen waaronder arrangementen €          500 €          100
Vrijwillige bijdragen/giften €       1.000 €       2.930
Donatie "Vrienden Weverijmuseum" €       7.500 €             -
Subsidie gemeente Geldrop-Mierlo €     62.044 €     64.389
Subsidie gemeente Geldrop-Mierlo i.v.m. extra aanvraag €             - €             -
Rente/divident min kosten €       3.500 €            -9
     
Subtotaal €    128.544 €    119.400
     
Af- of bijboeking effectenbezit €             - €             -
Correctie voorraad €             - €             -
     
Totaal €    128.544 €    119.400
     

 

Uitgaven        2019        2019
     Begroting     Realisatie
Inkoop goederen (incl. vrachtkosten) €       7.500 €        7.457
Representatiekosten €       1.000 €           630
Reiskosten vrijwilligers €       7,500 €        7.015
Jaardag/Kerstviering €       4.000 €        2.752
Abonnementen/contributies €       1.250 €           764
Onderhoud inventaris/machines/etc. €       5.000 €        3.965
Schoonmaakkosten €       2.000 €        2.774
Verzekeringen €       2.000 €        4.949
Administatiekosten (incl. bankkosten) €       2.000 €        2.443
Huishoudkosten €       2.000 €        7.824
Huur gemeente Geldrop-Mierlo €     65.000 €      62.916
Advieskosten €     31.200 €        7.200
Kosten herinrichting
Voorziening machines
Voorziening herinrichting museum
     
Subtotaal €     130.450 €     110.687
     
Winst (verlies) boekjaar €       -1.906 €        8.712
     
Totaal €     128.544 €     119.400
     


Balansrekening

Activa      2019
   
Boeken €      929
Grondstoffen €  32.460
Eindproducten €  10.301
Debiteuren €          -
   
Effecten €          -
Rabobank (rekening courant) €   8.052
Rabobank (spaarrekening) €  25.000
Nog te ontvangen BTW €   5.197
Nog te ontvangen subsidie MRE €          -
Kas €        50
   
Totaal €  81.060

 

Pasiva      2019
   
Kapitaal €    65.916
Vermogensmutatie €      6.431 
Winst (verlies) van het boekjaar €      8.712
   
Totaal eigen vermogen €    81.060
   
Voorzinieng onderhoud machines €           - 
Voorziening opbouw laboratorium/documentatie €           -
Voorziening herinrichting museum €           -
   
Crediteuren €           -
Nog te betalen BTW €           -
Totaal €    81.060


Exploitatierekening Vrienden
Ontvangsten: Donaties en giften    €  8.135,00
Bankrente                                           €          0,38
Totaal:                                                €   8.135,38

Uitgaven: Administratie                   €         70,58
Bankkosten                                       €       119,38
Vriendendag                                      €       165,70
Jaarresultaat                                     €    7.779,72
Totaal:                                                €    8.135,38

Jaarbalans 2019:
Activa: Liquiditeiten                          € 19.813,20
Totaal:                                                € 19.813,20

Passiva: Kapitaal:                              € 12.033,48
Jaarresultaat                                     €    7.779,72
Totaal:                                                € 19.813,20


 

Weverijmuseum Geldrop maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluit
x